Nederlands | English | Registreer | Login

NIEUWE WINDSPINNERS

VOOR HET HOOGSEIZOEN

NIEUWE KLOKKEN

VAN ARTI & MESTIERI

GENIET VAN DE

WINDSPINNERS,

OOK TIJDENS DE HERFST

Uw privacy

Privacy beleid

Artbizniz respecteert de privacy van de klant. Om deze privacy te waarborgen verwerkt Artbizniz de gegevens van haar klanten in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving zoals deze is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens

Artbizniz verwerkt slechts die gegevens die noodzakelijk zijn om op een zo optimaal mogelijke wijze in haar dienstverlening te voorzien. Het betreft alleen de NAW-gegevens. Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen, internet criminelen en zelfs medewerkers van Art bizniZ kunnen uw wachtwoord niet zien of kraken.

Doeleinden

Bovenstaande gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • het zoveel mogelijk op maat leveren van de door de klant gewenste diensten en het dienaangaande inspelen op de door de klant aangegeven wensen en behoeften
  • het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de klant bij aankoop en het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
  • het doen van marktonderzoek ter verbetering van kwaliteit van de producten die Artbizniz verkoopt;
  • het factureren voor de levering van de Artbizniz producten;
  • het verstrekken van informatie aan de klant;
  • het doen van aanbiedingen aan de klant.

Cookies

Om het gebruiksgemak van de site te vergroten, maakt Artbizniz gebruik van "cookies". Een cookie is een nummer dat aan een internet browser gekoppeld wordt waardoor iemand bij een volgend bezoek aan de site wordt herkend.

Beveiliging

Artbizniz spant zich naar beste kunnen en vermogen in om de toegang tot informatie van een klant (zoals persoonsgegevens en andere gegevens), alsmede informatie die voor de klant bestemd is en persoonlijke informatie bevat (zoals e-mails), te beveiligen.

Derden

In geen geval zal Artbizniz zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant persoonsgegevens verstrekken aan derden dan wel deze gebruiken voor doeleinden welke bij het aangaan van de overeenkomst aangaande de producten die Artbizniz verkoopt niet bij de klant bekend waren tenzij Artbizniz hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Verzoeken

In het kader van een bestaande relatie verschaft Artbizniz op verzoek inzage in de door haar verwerkte persoonsgegevens. Onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens kunnen door Artbizniz op verzoek verbeterd, verwijderd of aangevuld worden. Indien een klant hierom verzoekt wordt het verwerken van gegevens in het kader van marktonderzoek, het verstrekken van informatie en het doen van aanbiedingen, door Artbizniz gestaakt.

Wijzigingen

Artbizniz behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Dergelijke wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.